Pomoc frankowiczom

W dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu schemat działania naszej kancelarii w sprawach związanych z kredytami we franku szwajcarskim. Zasadniczo nasze postępowanie w każdej sprawie wygląda podobnie i składa się z czterech kroków.

1.Krok pierwszy – ocena umowy.

Niezależnie od tego w jaki sposób nawiązaliście Państwo kontakt z nami, w pierwszej kolejności dokonamy analizy zapisów łączącej Was umowy z bankiem. Jest to konieczny i właściwie najważniejszy element od którego trzeba zacząć. Od zapisów umowy zależy bowiem czy wchodzenie w spór z bankiem jest w ogóle uzasadnione. Podczas analizy weryfikujemy czy umowa zawiera klauzule abuzywne, to jest takie, których stosowanie w umowach jest niedozwolone.

Analizujemy umowę, oraz wszystkie ewentualne aneksy, które zostały zawarte pomiędzy Wami a bankiem. Następnie informujemy Was o wynikach naszej analizy.

Jeżeli nasi specjaliści stwierdzą, że umowa zawiera niedozwolone klauzule i istnieje szansa na jej unieważnienie lub zmianę zasad oprocentowania to przedstawimy Wam propozycję reprezentowania w sprawie, w tym w drodze postępowania sądowego.

Do dalszego działania potrzebne są nam od Was następujące dokumenty:

a) umowa wraz z wszystkimi aneksami,

b) historia oprocentowania kredytu – informacja z banku,

c) historia wpłat, od dnia zawarcia umowy do ostatniej wpłaconej raty kredytu.

Następnie, po uznaniu przez naszą kancelarię, że umowa nie jest uczciwa i kwalifikuje się na drogę sądową, przygotowujemy pełnomocnictwo dla naszej kancelarii do reprezentowania Was w sporze z bankiem i podejmujemy kolejne kroki w sprawie.

2. Krok drugi – Opinia biegłego.

Następnie, w oparciu o dokumenty pozyskane od Was, współpracujący z naszą kancelarią biegły z zakresu bankowości i finansów przygotowuje opinię, w której stwierdza:

a) jaka była wysokość zapłaconych przez Was rat kredytu,

b) jaka byłaby wysokość zapłaconych przez Was rat kredytu, gdyby umowa kredytowa nie zawierała klauzul abuzywnych,

Opinia ta jest kluczowa dla dalszego postępowania, gdyż określa w szczegółach o jakie kwoty będziemy spierać się z bankiem.

3. Krok trzeci – Wezwanie do zapłaty.

W kolejnym kroku nasza kancelaria przygotowuje wezwanie do zapłaty i w Waszym imieniu kieruje je do banku, z którym łączy Was umowa kredytowa. W wezwaniu wskazujemy żądaną kwotę, numer rachunku na który ma być wpłacona oraz termin, do którego bank ma wpłacić żądaną kwotę. W piśmie uzasadniamy również dlaczego bank ma obowiązek zwrócić Wam żądaną kwotę oraz określamy, że brak zwrotu pieniędzy wiązał się będzie ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Ten krok również jest konieczny, gdyż daje szansę bankowi na zrealizowanie zapłaty bez procesu sądowego. Wezwanie takie jest również wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Nadto, na tym etapie pouczamy Was, aby każda kolejna wplata kredytu realizowana na rzecz banku dokonywana była z tzw. „zastrzeżeniem zwrotu”. Jest to konieczne z punktu widzenia dalszego ewentualnego procesu sadowego.

4. Krok czwarty – Pozew.

Ostatnim krokiem – o ile bank nie zdecyduje się zapłacić dochodzonego roszczenia już na tym etapie, jest przygotowanie i złożenie pozwu. W pozwie bardzo szczegółowo argumentujemy nasze stanowisko oraz określamy dochodzoną kwotę roszczenia wraz z odsetkami od dnia wymagalności roszczenia. Pozew w całości opracowuje nasza kancelaria i przedstawia Wam do akceptacji. Pozew składa się do Sądu właściwego ze względu na miejsce Waszego zamieszkania lub siedziby banku. Pozew wiąże się z opłatą sądową w wysokości 1 000 zł.

Następnie profesjonalni pełnomocnicy z naszej kancelarii będą Was reprezentować na każdej rozprawie aż do wydania wyroku w sprawie.