Baza wyroków sądowych

Poniżej znajdą Państwo wybrane wyroki w sprawach frankowych:

1. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Wyrok Trybunału z dnia 3 października 2019 r.

Powyższy wyrok z 3 października 2019 r. (sygn. C-260/18) stanowi rewolucyjne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które zasadniczo otworzyło frankowiczom realną możliwość domagania się od banków unieważnienia umów kredytowych zawartych we franku szwajcarskim. W orzeczeniu tym Trybunał zaznaczył, iż to wola frankowiczów decyduje o skutkach eliminacji z umowy kredytu niedozwolonych postanowień, na podstawie których kwota kredytu oraz raty kredytu są przeliczane do waluty obcej według kursu swobodnie ustalanego przez banki w tabelach kursowych.

Ponadto, zdaniem TSUE sąd rozpoznający sprawę nie może badać skutków stwierdzenia nieważności umowy, gdy konsument chce umowę unieważnić. Jednakże najistotniejszą kwestią wynikającą z powyższego wyroku jest to, że umowy nie można uzupełniać np. o kurs rynkowy czy kurs średni NBP.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20)

Wyrok Trybunału z dnia 10 czerwca 2021 r.  (w sprawach połączonych od C‑776/19 do C‑782/19)

Wyrok Trybunału z dnia 10 czerwca 2021 r.  (C‑609/19)

2. Wyroki polskich sądów:

Zasadniczo w polskim orzecznictwie wykształtowały się dwie linie orzecznicze w sprawach frankowych.

Unieważnienie umowy. Zgodnie z pierwszą linią orzeczniczą skutkiem eliminacji postanowień niedozwolonych jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu wskutek niemożności jej dalszego wykonywania. Poniżej wybrane orzeczenia:

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV C 788/20

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Aca 215/20

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II C 1060/17

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Ca 897/19

„Odfrankowienie” umowy kredytu. Zgodnie zaś z drugą linią orzeczniczą umowa kredytowa pomimo wyeliminowania z niej kwestionowanych postanowień może obowiązywać w pozostałym zakresie, tj. bez indeksacji do franka szwajcarskiego z oprocentowaniem opartym o stawkę referencyjną Libor. Wybrane orzeczenia:

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II C 1011/17

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II C 110/16